زمینه ی فعالیت روشنایی ،متخصصان مجموعه را برآن داشت تا با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و الگوبرداری سیستماتیک به تولیدات بومی متناسب با فرهنگ صنعتی دست یافته و بتواند نیازهای حال حاضر را برطرف نماید.