ساعت کاری فروشگاه از ساعت 8 صبح الی 8 شب می باشد و سفارش هایی که بعد از ساعت کاری ثبت گردد در روز کاری بعد ارسال می شود.